KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)GLOBAL GIDA, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Global Gıda işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

AYDINLATMA METNİNİN AMACI

GLOBAL GIDA olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri sorumlusu sıfatı ile “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Meydan Kavağı Mah. 12. Cadde No: 4 07200 Muratpaşa / Antalya / Türkiye adresinde bulunan GLOBAL GIDA TUR TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
Bu doğrultuda şirkete ait kurumsal www.globe.company, www.shakespearebistro.com, www.pikan.co adresli internet hizmetinin hangi amaç ve yöntemlerle ne gibi kişisel veriler topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde GLOBAL GIDA’nın bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, GLOBAL GIDA’nın topladığı, işlediği, sakladığı, paylaştığı, aktardığı kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın ne olduğunu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari iletiler konusundaki tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi ve bu konularda GLOBAL GIDA’nın temel ilkeleri hususunda bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

KİŞİSEL VERİ TANIMI

Kişisel veri: KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkûmiyeti ve genetik gibi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
‍07.04.2016 tarihinde resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ DAYANAK

Kişisel verilere ilişkin çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA AMACI

GLOBAL GIDA olarak ad-soyad, adres, telefon, Gsm, e-mail, imza, görsel ve işitsel kayıtlarınız başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi;

GLOBAL GIDA ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,

Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişime geçmek,

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

Şirketimiz bünyesindeki kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için GLOBAL GIDA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak,

Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, müşteri hareketlerinin takip edilerek hedef kitle belirlenmesi gibi işlemlerin ilgili birimlerce yürütülmesiGLOBAL GIDA’ ya ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapılması,

GLOBAL GIDA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili departmanlar tarafından gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi (sözleşme oluşturulması, teklif iletilmesi, Cari kart açılışı, e-fatura, E-arşiv, kağıt fatura vb)Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

GLOBAL GIDA’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin yapılması ve hayata geçirilmesinin temini, Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, İşe alım süreçleriHukuki taleplere karşı savunma hakkımızın kullanılabilmesi,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde toplamakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.‍


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitelerimiz www.globe.company, www.shakespearebistro.com, www.pikan.co mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERE DAİR AÇIK ONAY

GLOBAL GIDA internet siteleri (www.shakerspearebistro.com; www.pikan.co) ve diğer mecraları kullanan kişiler, sitemizde yayımlanan işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ na ilişkin onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.

KVK madde 5 uyarınca; diğer kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması, sözleşmenin kurulması veya ifası için veri toplamanın zorunlu olması, GLOBAL GIDA tarafından hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi, bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatler nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hallerinde veri sahibinin açık rızası olmadan da kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Çerezler, web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyaları olup internet sitemizi ziyaretiniz ve internet uygulamamızı kullandığınız esnada, müşteri/kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; kullanım ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir. Bu doğrultuda çerezler içerisinde kişisel veya hassas kişisel verileriniz saklanmamakta olup başka uygulamalar veya kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Bu kapsamda GLOBAL GIDA’ ya iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün satılması, hizmet sunulması, eğitim, danışmanlık verilmesi, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, işe alım süreçleri, iş stratejilerinin geliştirilmesi, ticari faaliyetin yürütülmesi, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, GLOBAL GIDA tarafından doğrudan, web sitesi veya sosyal medya uygulamalarından ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanalları ile sosyal medya hesaplarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR

Toplanan kişisel verileriniz; GLOBAL GIDA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ NASIL SAKLIYORUZ

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz GLOBAL GIDA’ nın yurtiçi güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve GLOBAL GIDA standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ NE KADAR SÜRE İLE TUTUYORUZ

GLOBAL GIDA olarak kişisel verilerinizi KVKK ‘ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.