HİZMET ŞARTLARI

Gizlilik İlkeleri ve Çerez (Cookies) Kullanımı

RESMİ MAKAMLARLA KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI

www.globe.company; www.shakespearebistro.com; www.pikan.coziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve GLOBAL GIDA‘ ın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bu konudaki taleplerinizi ve KVKK madde 11 kapsamındaki taleplerinizi info@gloabalgida.com e-posta adresine e-posta göndererekiletebilirsiniz. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya KişiselVerileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca yukarıda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile; www.globe.companyadresindeki iletişim formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını /İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@globalgida.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Yazılı başvurunuzda; 

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir. Talepleriniz ile ilgili yapılacak olan yazılı başvurular şirketçe yapılacak kimlik doğrulamasını takiben işleme konulacak olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır. 


VERİ İŞLEME SÜRECİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikayette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz. 

ELEKTRONİK İLETİLERİN ENGELLENMESİ

Dilediğiniz anda pazarlama, kampanya veya reklam amaçları ile size gönderdiğimiz elektronik posta, SMS veya anlık ileti hizmetlerinden, size mesajlarda sağlanan yöntemler ile çıkabilirsiniz. Bu durumda, mevzuat tarafından aksi öngörülmedikçe veri tabanlarımızda yer alan kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. Bu işlemlere dair detaylı bilgi internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızda yer almaktadır. 

VERİNİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Global Gıda’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Global Gıda’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Global Gıda’yla doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz. 

UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası veİletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/KişiselVerilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.